Over de commissie

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Per 1 juli 2017 is de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen met haar werkzaamheden gestart. De minister stelde de commissie samen na een publieke werving van commissieleden. In het Instellingsbesluit leest u over de samenstelling en de taken van de commissie.

Taken

Bedrijven die in het kader van het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie willen ontvangen voor bij- een meestook van vaste biomassa in kolencentrales of voor het grootschalig opwekken van industriële stoom met vaste biomassa, zullen moeten aantonen dat de duurzaamheid van de toegepaste biomassa voldoet aan alle geldende duurzaamheidseisen. Hiervoor kunnen ze goedgekeurde certificatieschema’s gebruiken.

Schemabeheerders kunnen een aanvraag voor goedkeuring van deze schema’s indienen bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Goedkeuring van die aanvraag houdt in dat het schema waarborgt dat aan de aangegeven duurzaamheidseisen wordt voldaan.

De minister kan advies vragen aan de commissie. Het gaat dan over de vraag in welke mate een certificatieschema de duurzaamheideisen waarborgt. De commissie heeft de volgende taken:

  1. het desgevraagd adviseren van de minister over de mate waarin een certificatieschema of een deel daarvan de duurzaamheidseisen van vaste biomassa borgt;
  2. het toetsen van certificatieschema’s aan de geldende beheerseisen en duurzaamheidseisen voor vaste biomassa zoals vastgelegd op grond van de Wet Milieubeheer, ten behoeve van het adviseren, bedoeld onder 1;
  3. het vaststellen en beheren van het protocol voor de toetsing van certificatieschema’s aan de geldende eisen;
  4. het desgevraagd adviseren van de minister over de gevolgen van gesignaleerde onregelmatigheden in de toepassing van goedgekeurde certificatieschema’s.

De commissie legt haar werkwijze vast in een toetsingsprotocol.