Uw inbreng

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De adviescommissie ontvangt graag feiten en ervaringen over hoe de certificatieschema’s in de praktijk functioneren. Na het ontvangen van een adviesaanvraag geeft de commissie stakeholders gedurende vier weken gelegenheid inbreng te leveren.

Externe inbreng

Stakeholders konden, of kunnen op dit moment externe inbreng aanleveren voor de volgende certificatieschema’s:

Certificatieschema Status van de aanvraag
Periode waarin externe inbreng
kan/kon worden geleverd
Better Biomass Procedure is tijdelijk stopgezet   14 augustus 2017 tot en met 11 september 2017
SBP Aanvraag ingetrokken   28 augustus 2017 tot en met 25 september 2017
GGL Aanvraag ingetrokken   17 oktober 2017 tot en met 14 november 2017
ATFS In procedure   24 oktober 2017 tot en met 21 november 2017
FSC Int. In procedure   18 december 2017 tot en met 22 januari 2018
PEFC Int. In procedure   21 december 2017 tot en met 25 januari 2018
SFI In procedure   9 januari 2018 tot en met 6 februari 2018
ISCC PLUS In procedure   25 januari 2018 tot en met 22 februari 2018


Daarbij dient gebruik gemaakt te worden van een door de commissie beschikbaar gesteld formulier. Voor elk schema dat openstaat voor externe inbreng is een formulier te vinden op de onderliggende webpagina's. Klik op de naam van het schema in de bovenstaande tabel.


Wijze van inbrengen van feiten en ervaringen

Iedereen mag feiten en ervaringen naar de commissie sturen. Om meegenomen te worden in de toetsing en in de latere reactieronde door de stakeholder moet de externe inbreng voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Feiten en ervaringen dienen te gaan over specifieke duurzaamheids- of beheerseisen.
  • Externe inbreng dient te worden onderbouwd met verifieerbare bewijzen of bronnen.
  • In het geval van klachten over het functioneren over het schema in de praktijk moet de klachtenprocedure[1] bij het betreffende schema zijn doorlopen en moeten de uitkomsten van deze klachtenprocedure worden meegestuurd[2].
  • Externe inbreng dient vergezeld te gaan van contactgegevens van degene die de inbreng aanlevert. Zo kan de commissie om nadere toelichting vragen.

Wat gebeurt er met ingebrachte feiten en ervaringen?

De commissie weegt de externe inbreng mee in haar advies. Wanneer de commissie haar advies openbaar maakt, publiceert ze ook een rapport. Dat rapport gaat in op de externe inbreng en de reactie van de commissie daarop.

Een stakeholder die externe inbreng leverde, kan op verzoek anoniem blijven. Voorafgaand aan publicatie van dit rapport legt de commissie haar conceptreactie aan de individuele inbrengers voor.

Nieuwsbericht

Stakeholders krijgen 4 weken om externe inbreng te leveren voor een certificatieschema. Als zo’n periode bekend is, kondigt de commissie dit aan op deze pagina. Ook stuurt de commissie een nieuwsbericht naar geïnteresseerden. Wilt u zich abonneren op deze nieuwsberichten? Ga dan naar de startpagina van deze website.[1] Afhankelijk van de aard van het commentaar kan dit een klachtenprocedure zijn bij de certificaathouder, bij de certificerende instelling of bij de schemabeheerder.
[2] Wanneer de stakeholder aan kan tonen dat een klachtenprocedure niet mogelijk was of wanneer de klachtenprocedure nog niet is afgerond kan de commissie de informatie toch in overweging nemen.