Adviezen

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De commissie adviseert de minister van EZK op zijn verzoek over goedkeuring van certificatieschema’s. Energieproducenten kunnen met goedgekeurde schema’s aantonen dat ze voldoen aan de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa. Dit wordt geregeld in een besluit onder de Wet Milieubeheer.

Verzoeken tot advies

De commissie maakt certificatieschema’s waarvoor het door de minister van EZK is verzocht om advies te geven, openbaar op de pagina Uw inbreng. Daar vermelden we ook op welke categorieën biomassa en welke duurzaamheidseisen ieder verzoek tot advies betrekking heeft. Ook de schemadocumenten die bij de aanvraag zijn meegezonden, worden op de website van de commissie openbaar gemaakt

Openbaar maken adviezen

Nadat de Minister een besluit heeft genomen over een aanvraag tot goedkeuring van een certificatieschema, zal de commissie ook het uitgebrachte advies hierover op deze webpagina openbaar maken. De commissie verwacht in de loop van 2018 de eerste adviezen te plaatsen.