Besluit en regeling

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Een besluit en een regeling onder de wet Milieubeheer vormen het uitgangspunt voor het werk van de commissie. Het besluit is onlangs in het Staatsblad gepubliceerd, de regeling doorloopt nog het formele voorbereidingstraject en wordt naar verwachting eind 2017 gepubliceerd. Besluit en regeling zijn per begin 2018 van kracht.

Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen

Het besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen stelt de wettelijke kaders aan de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties en de goedkeuring van certificatieschema's. Onderdeel daarvan (artikel 10 lid 3) is dat de minister zich kan laten adviseren door een door hem ingestelde adviescommissie.

Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen

Deze regeling legt de duurzaamheidseisen vast waaraan biomassa moet voldoen. Ook worden in de regeling beheerseisen gesteld aan certificatieschema’s die deze duurzaamheid waarborgen. Daarnaast wordt hier het verificatieprotocol aangewezen dat kan worden gebruikt naast of in plaats van certificatie.