Better Biomass

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De minister van Economische Zaken heeft de adviescommissie op 14 augustus 2017 gevraagd om een advies voor te bereiden over het certificatieschema Better Biomass. Meer informatie over dit certificatieschema is te vinden op de website van Better Biomass. De geografische reikwijdte van de aanvraag door Better Biomass is "wereldwijd".

Op 3 januari 2018 is de toetsingsprocedure voor het certificatieschema Better Biomass tijdelijk stopgezet. De schemabeheerder heeft aangegeven de procedure in de toekomst te willen voortzetten met aangepaste schemadocumenten.


Externe inbreng

Het schema Better Biomass heeft voor externe inbreng open gestaan gedurende 4 weken direct na de adviesaanvraag, deze periode staat vermeld in de onderstaande tabel. Inzending na deze periode betekent dat uw inbreng niet meer door de commissie zal worden meegenomen.


Biomassa categorieën en duurzaamheidseisen

Better Biomass heeft haar aanvraag gedaan voor de volgende biomassa categorieën en de volgende duurzaamheidseisen (de nummers verwijzen naar de eisen zoals vermeld in bijlage I van het toetsingsprotocol). Daarnaast is - voor het verkrijgen van een positief advies - een vereiste dat aan alle beheerseisen wordt voldaan.

Goedkeuring is aangevraagd voor: Periode waarin externe inbreng
kon worden geleverd
Categorieën biomassa                           Duurzaamheidseisen

1. Houtige biomassa uit
    bosbeheereenheden groter
    dan of gelijk aan 500 ha
2. Houtige biomassa uit
    bosbeheereenheden 
    kleiner dan 500 ha
3. Reststromen uit natuur- en
    landschapsbeheer
4. Agrarische reststromen
5. Biogene rest- en afvalstromen

1.1  -  2.1  -  3.1, 3.2 en 3.3  - 
4.1, 4.2 en 4.3  -  5.1  - 
6.1, 6.2 en 6.3  -
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5  -
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en 8.8  - 
9.1 en 9.2  - 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.5  - 
11.1 en 11.2  - 
12.1, 12.2, 12.3, 12.4 en 12.5  -
13.1, 13.2 en 13.3

 


14 augustus 2017 
 tot en met 
11 september 2017


 

Schemadocumenten

Better Biomass heeft haar verzoek tot goedkeuring gebaseerd op de onderstaande schemadocumenten: