GGL

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De minister van Economische Zaken heeft de adviescommissie op 17 oktober 2017 gevraagd om een advies voor te bereiden over het certificatieschema Green Gold Label (GGL). Meer informatie over dit certificatieschema is te vinden op de website van GGL. De geografische reikwijdte van de aanvraag door GGL is "wereldwijd".

Op 8 februari 2018 heeft de GGL schemabeheerder de aanvraag tot goedkeuring ingetrokken. Daarop is de adviescommissie gestopt met het voorbereiden van een advies over deze GGL aanvraag.


Externe inbreng

Het schema GGL heeft voor externe inbreng open gestaan gedurende 4 weken direct na de adviesaanvraag, deze periode staat vermeld in de onderstaande tabel. Inzending na deze periode betekent dat uw inbreng niet meer door de commissie zal worden meegenomen.


Biomassa categorieën en duurzaamheidseisen

GGL heeft haar aanvraag gedaan voor de volgende biomassa categorieën en de volgende duurzaamheidseisen (de nummers verwijzen naar de eisen zoals vermeld in bijlage I van het toetsingsprotocol). Ook vraagt GGL goedkeuring voor de risk based approach die zij toepast voor biomassa van categorie 2. Daarnaast is - voor het verkrijgen van een positief advies - een vereiste dat aan alle beheerseisen wordt voldaan.

Goedkeuring is aangevraagd voor: Periode waarin externe inbreng
kon worden geleverd
Categorieën biomassa                           Duurzaamheidseisen

1. Houtige biomassa uit
    bosbeheereenheden groter
    dan of gelijk aan 500 ha
2. Houtige biomassa uit
    bosbeheereenheden 
    kleiner dan 500 ha
3. Reststromen uit natuur- en
    landschapsbeheer
4. Agrarische reststromen
5. Biogene rest- en afvalstromen

1.1  -  2.1  -  3.1, 3.2 en 3.3  - 
4.1, 4.2 en 4.3  -  5.1  - 
6.1, 6.2 en 6.3  -
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5  -
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en 8.8  - 
9.1 en 9.2  - 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.5  - 
11.1 en 11.2  - 
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 en 12.6

 


17 oktober 2017 
 tot en met 
14 november 2017


 

Schemadocumenten

GGL heeft haar verzoek tot goedkeuring gebaseerd op de onderstaande schemadocumenten: