SBP

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De minister van Economische Zaken heeft de adviescommissie op 28 augustus 2017 om advies gevraagd over de aanvraag tot goedkeuring van het certificatieschema SBP (Sustainable Biomass Program). Meer informatie over SBP is te vinden op de SBP website. De geografische reikwijdte van de aanvraag door SBP is "wereldwijd".

Op 12 februari 2018 heeft de SBP schemabeheerder de aanvraag tot goedkeuring ingetrokken. Daarop is de adviescommissie gestopt met het voorbereiden van een advies over deze SBP aanvraag.


Externe inbreng

Het schema SBP heeft voor externe inbreng open gestaan gedurende 4 weken direct na de adviesaanvraag, deze periode staat vermeld in de onderstaande tabel. Inzending na deze periode betekent dat uw inbreng niet meer door de commissie zal worden meegenomen.


Biomassa categorieën en duurzaamheidseisen

SBP heeft haar aanvraag gedaan voor de volgende biomassa categorieën en de volgende duurzaamheidseisen (de nummers verwijzen naar de eisen zoals vermeld in bijlage I van het toetsingsprotocol). Ook vraagt SBP goedkeuring voor de risk based approach die zij toepast voor biomassa van categorie 2. Daarnaast is - voor het verkrijgen van een positief advies - een vereiste dat aan alle beheerseisen wordt voldaan.

Goedkeuring is aangevraagd voor: Periode waarin externe inbreng
kon worden geleverd
Categorieën biomassa  Duurzaamheidseisen
1. Houtige biomassa uit 
    bosbeheereenheden groter 
    dan of gelijk aan 500 ha
2. Houtige biomassa uit 
    bosbeheereenheden 
    kleiner dan 500 ha
3. Reststromen uit natuur- en
    landschapsbeheer
4. Agrarische reststromen
5. Biogene rest- en afvalstromen
1.1  -  2.1  -  3.1, 3.2 en 3.3  -  
4.1, 4.2 en 4.3  -  5.1  -  
6.1, 6.2 en 6.3  - 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5  -
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en 8.8  -  
9.1 en 9.2  -  
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.5  -  
11.1 en 11.2  -  
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 en 12.6  -
13.1, 13.2 en 13.3
28 augustus 2017 
 tot en met 
25 september 2017

 

Schemadocumenten

SBP heeft haar verzoek tot goedkeuring gebaseerd op de onderstaande schemadocumenten: